Защо? Как и така…

На 14 юли 2017 г. правителството е внесло в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). От мотивите към проекта става ясно, че чрез него се въвежда европейският принчип „замърсителят плаща” при определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Преди да влезем в Европейския съюз замърсителят също плащаше, но без да знае, че това е принцип. Става ясно обаче, че със законопроекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. Въвежда се само принцип, а не право.

ЗМДТ е приет през 1997 г. и влезе в сила от 1 януари 1998 г. За тези близо двайсет години той е променян 57 пъти – приблизително по три пъти годишно. Знаем, че законите уреждат трайни обществени отношения и се характеризират със стабилитет. Българските закони нямат подобна характеристика.

Ще се спра само на една нова административна тежест, която се въвежда със законопроекта – в духа на мащабната административна реформа, която правителството извърши в рамките на няколко дни, уволнявайки служителка на гише в КАТ и променяйки думата „молба” със „заявление”.

Съгласно § 14 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта в срок до 30 юни 2018 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2018 г. – в двумесечен срок от придобиването. За да се прочете текста на тази новела, трябва да се разходим из целия нормативен акт, за да отбележим препратките и да прочетем съдържанието им. Лицата по чл. 64 са такива по чл. 11 от същия закон – така гласи разпоредбата на чл. 64. Отиваме при чл. 11 и разбираме, че данъчно задължени лица по този закон за собствениците или ползвателите (евентуално – концесионерите). „Ползватели на услугата в имота” са (дефиницията е в § 12 от законопроекта, с която се създава определение на понятието в ЗМДТ): а) за граждани – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла за Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание; б) за предприятия – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание. „Наредбата по чл. 9” е наредбата, която общината приема за администрирането на услугите си в тази област.

След като разшифрирахме препратките, оказва се, че собствениците трябва да декларират в общината до 30 юни 2018 г. всички лица, които обитават имота или просто пребивават в него. Наредба ще каже точно как ще стане това.

Нека да вникнем в тази разпоредба по същия начин, по който тя се вмъква в джобовете ни. След като ще декларираме кои лица пребивават в имота ни към 30 юни 2018 г., ще трябва да правим това всеки месец. А може би – и всяка седмица. Защото ако поканим за цял месец приятелско семейство да ни погостува, то ще сметообразува повече от обичайното и така ще трябва да данъкоплатим в по-голям размер. Когато идват гости, не бива да забравяме никога, че те ни посещават и с отпадъчна цел и ние трябва да търчим незабавно, за да съобщим това обстоятелство под страх от глоба.

Домоуправителят на етажната собственост трябва да знае по всяко време кой, защо и колко ще се застоява във отделните обекти на собствеността. Вероятно ще трябва да бъде осведомен с какво отпадъчно предназначение е посещението на обитателя на недвижимия имот, за да може да осведоми данъчните за предполагаемия обем на произведената от него смет.

Ако давате имота си под наем, трябва да знаете по колко време всеки от наемателите ще пребивава реално в имота ви. Може да декларирате, че договора за наем е три месеца, но ако бъде прекратен на втория – бегом към общината. Иначе ще плащате за смет, която не сте успели да произведете. Не дай боже наемателят да пренаема – тогава собственикът ще се озори допълнително и животът му ще заприлича на сметище.

Тези декларации се подават независимо от основата, чрез която се изчислява дължимия местен данък и таксата за битови отпадъци. Имайте предвид, че ако гост се застои повече от няколко дни у вас, ще трябва да съобщите на управителя на етажната собственост, той – на общината, общината – на НАП, тя – не знам на кого по веригата. Всяка човешка дейност, водеща до сметоотделяне, трябва да бъде засечена, за да бъде съответно и надлежно таксувана.

Вероятно е въпрос на законодателен пропуск въвеждането на сметоконтролни дронове-сметомери, които да бръмчат в имотите ни, за да следят за верността на отразените в декларациите данни.

http://exuded.blog.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *